Осигурување од одговорност

Осигурување од одговорност

Осигурување од одговорност ги опфаќа следните под класи:
- осигурување од одговорност на дејност,
- осигурување од одговорност на нотари,
- осигурување од одговорност на стечајни управници,
- осигурување од одговорност на ревизори,
- осигурување од одговорност на адвокати,
- осигурување од одговорност на автосервиси, автомеханичарски работилници и сл,
- осигурување од одговорност на болници, лекувалишта, санаториуми, диспанзери амбуланти и сл,
- осигурување од одговорност на друштва,
- осигурување од одговорност на гардероби,
- осигурување од одговорност на градежна монтажа и слична дејност,
- осигурување од одговорност на бањи,
- осигурување од одговорност на лекари,
- осигурување од одговорност на пристаништа и јавни складишта,
- осигурување од одговорност на земјоделска и шумарска дејност,
- осигурување од одговорност на приклучни пруги, успињаќи (качувалки), жицарници, закупени железниќки складишта, дигалки и постројки за натовар и истовар,
- осигурување од одговорност на правно лице - одговорност во тоа својство,
- осигурување од одговорност на патишта, одржување,
- осигурување од одговорност на спортски приредби,
- осигурување од одговорност на училишта, установи за воспитување и образование чување и слично,
- осигурување од одговорност на угостителска дејност,
- осигурување од одговорност на уреди за забава,
- осигурување од одговорност на противпожарни друштва,
- осигурување од одговорност на ветеринари, ветеринарски клиники и станици,
- осигурување од одговорност на возила-чување,
- осигурување од одговорност на згради и земјишта (поседување односно користење),
- осигурување од одговорност на животни.